Regulamin

REGULAMIN
Studenckiego Koła Naukowego Audytu i Bankowości
Uniwersytetu Warszawskiego

Nazwa i siedziba Organizacji

§ 1

1. Studenckie Koło Naukowe Audytu i Bankowości, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu UW oraz niniejszego Regulaminu.

2. Siedzibą Koła jest Wydział Zarządzania UW.

Cele Organizacji i sposoby ich realizacji

§ 2

Celem Koła jest:

a) przyczynianie się do podwyższania poziomu naukowego Wydziału i dbałość o wizerunek Uniwersytetu Warszawskiego
b) poszerzanie wiedzy i umiejętności Członków Organizacji w zakresie wykraczającym poza obowiązujący program dydaktyczny studiów
c) doskonalenie umiejętności zarządczych poprzez pracę w zespole
d) popularyzowanie zdobytej wiedzy
e) konfrontacja poznanej teorii z praktyką
f) tworzenie miłej atmosfery oraz rozwijanie życia kulturalnego.

§ 3

Koło realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie i udział w konferencjach, spotkaniach ze specjalistami, seminariach krajowych i zagranicznych, obozach naukowych, szkoleniach, rajdach
b) organizowanie zebrań, odczytów oraz spotkań warsztatowych i dyskusyjnych, zarówno wewnętrznych, jak i otwartych
c) nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorstwami w celu zapoznania się z ich działalnością, także w formie praktyk zawodowych Członków
d) prowadzenie własnych lub zleconych prac badawczych
e) podejmowanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi, zwłaszcza uniwersyteckimi, w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć
f) ułatwienie Członkom Organizacji dostępu do specjalistycznej informacji.

Członkostwo

§ 4

Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego. O członkowstwo Koła może ubiegać się również doktorant UW, który uzasadni zainteresowanie realizacją jej celów.

§ 5

1. Nabycie Członkostwa Organizacji następuje wskutek uchwały Zarządu Organizacji w porozumieniu z Opiekunami Naukowymi Organizacji akceptującymi pisemną deklarację członkowską.
2. Zawieszenie, zerwanie i wygaśnięcie Członkostwa:
i. Członkostwo w Organizacji wygasa w przypadku rezygnacji złożonej Zarządowi w formie pisemnej, a także na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków wskutek niewywiązywania się przez Członka z jego obowiązków określonych w niniejszym Statucie
ii. samoistne wygaśnięcie Członkostwa następuje wskutek ukończenia studiów lub zaprzestania studiowania na Uniwersytecie Warszawskim.

3. Przynależność do Organizacji może zostać zawieszona lub przerwana, jeżeli Zarząd stwierdzi nieodpowiednie postępowanie Członka, w szczególności notoryczne uchylanie się od uczestnictwa w pracach i spotkaniach Organizacji lub jego naganne zachowanie.
4. Opiekunem Naukowym Organizacji może zostać nauczyciel akademicki Wydziału Zarządzania z minimum tytułem doktora po otrzymaniu zgody Zarządu Organizacji. Istnieje możliwość powoływania opiekunów pomocniczych spośród doktorantów mających tytuł magistra.
5. Opiekun Naukowy Organizacji może zrezygnować z pełnionej funkcji powiadamiając o tym Zarząd w drodze pisemnej.
6. Organizacja może nadać tytuł Członka Honorowego osobom szczególnie zasłużonym dla organizacji. Ich kompetencje określa Zarząd Organizacji adekwatnie do potrzeb realizacji projektów.
7. Organizacja może nadać studentowi statut sympatyka.

§ 6

Członek Koła ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła,
b) prawo do dysponowania jednym głosem na Walnym Zgromadzeniu Członków
c) prawo do zgłaszania Walnemu Zgromadzeniu i Zarządowi własnych propozycji merytorycznych (programowych) i formalnych (w tym dotyczących zmian w Statucie) oraz wszelkich uwag dotyczących Organizacji
d) prawo do uzyskania od Zarządu rzetelnej informacji na temat planów Organizacji i wyników jej dotychczasowej działalności
e) prawo do korzystania ze wspólnych zasobów Organizacji, tj. ze zgromadzonych wydawnictw, materiałów informacyjno-szkoleniowych i innych przedmiotów przydatnych w realizacji powierzonych zadań
f) prawo do reprezentowania Organizacji na zewnątrz w sprawach dotyczących realizacji danego projektu
g) prawo używania odznak i znaków Organizacji.

§ 7

Do obowiązków członków należy:

a) przestrzeganie postanowień Statutu
b) podporządkowanie się uchwałom i zarządzeniom władz Organizacji
c) czynny udział w działalności Organizacji
d) dbałość o dobrą opinię Organizacji
e) wywiązywanie się z zobowiązań związanych z projektem przyjętym do realizacji.

Władze Koła: powoływanie, odwoływanie, kompetencje

§ 8

Do władz Koła należy:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd.

§ 9

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie i zmiany Regulaminu Koła,
b) wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu,
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
d) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła,
e) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu Koła co najmniej raz w roku oraz na żądanie co najmniej połowy członków Koła.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Koła.

§ 11

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.

§ 12

Zarząd Koła składa się z prezesa, wiceprezesa oraz innych członków jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi.

§ 13

Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

§ 14

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków, przy czym w przypadkach impasu decydujący jest głos Prezesa.

§ 15

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz.

2. Prezes Zarządu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności Koła za rok poprzedni.

3. Prezes Koła zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Koła, zmiany we władzach Koła i aktualny wykaz członków Koła.

4. Prezes Zarządu ma prawo delegowania uprawnień innym Członkom Organizacji.

§ 15.a

1. Wiceprezes Zarządu przejmuje funkcje Prezesa w przypadku jego niedyspozycji lub rezygnacji i pełni je aż do momentu wyboru nowego Prezesa.

2. Wybór nowego Prezesa następuje na Walnym Zgromadzeniu Członków, które zwołuje Wiceprezes w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia ustąpienia ze stanowiska starego Prezesa.

Finansowanie

§ 16.

Środki finansowe przeznaczone na działalność Organizacji pochodzić będą przede wszystkim:
a) z dotacji Wydziału lub Uniwersytetu Warszawskiego
b) z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej
c) z dotacji fundacji i innych organizacji
d) od sponsorów
e) darowizn i spadków.

§ 17.

1. Organizacja może nabywać majątek ruchomy i nieruchomy, przyjmować darowizny i zapisy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. Funduszami i majątkiem Organizacji Zarządza Zarząd Organizacji.
3. Do reprezentowania Organizacji w kwestiach finansowych upoważnieni są Prezes oraz Skarbnik Zarządu Organizacji.
4. Uprawnienia, o których mowa w punkcie 3 mogą być w drodze pełnomocnictwa przeniesione na inne osoby w zakresie powierzonych im czynności.

Komentarze są wyłączone.